63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
hatályos: 2012.01.02 -


Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az egészségügyi tevékenységet végző, az 1. mellékletben meghatározott szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó (a továbbiakban: egészségügyi szakdolgozó) egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) köteles részt venni, ideértve a szociális és gyermekvédelmi területen önállóan dolgozó személyt is.

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

a) kötelező szakmacsoportos elméleti,
b)
szabadon választható elméleti, és
c)
gyakorlati

továbbképzési formákban kell részt vennie.

(3) Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie.

(4) Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában – figyelemmel az Eütv. 113. § (6) bekezdésére – alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni.

2. Kötelező szakmacsoportos továbbképzés

2. § (1) A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak szakmacsoportonként legalább 30 pontot kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszereznie.

(2) Ugyanazt a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamot több, különböző szakmacsoport számára is meg lehet hirdetni.

(3) E rendelet alkalmazásában kötelező szakmacsoportos továbbképzés az 1. melléklet szerinti munkakörökhöz és közös tevékenységekhez kialakított szakmacsoportok (a továbbiakban: szakmacsoport) alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint központilag meghatározott, kiemelt témakörök alapján megszervezett, tudásszint felméréssel záruló távoktatási, vagy személyes felkészítés formában szervezhető továbbképzés.

(4) Ha a továbbképzésre kötelezett azonos szakmacsoportba tartozó több szakképesítéssel, vagy szakképzettséggel (a továbbiakban együtt: szakképesítés) is rendelkezik, valamely szakképesítés vonatkozásában elvégzett kötelező szakmacsoportos továbbképzés az azonos szakmacsoportba tartozó más szakképesítése tekintetében is elismerésre kerül.

(5) A több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező továbbképzésre kötelezettnek, amennyiben a több szakképesítésnek megfelelő szakmákat önállóan gyakorolja, a kötelező szakmacsoportos továbbképzést valamennyi önállóan gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell.

(6) E rendelet alkalmazásában távoktatás az a sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A programot a munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.

3. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Szakmai Kollégium, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban: MESZK) javaslatára legalább ötévenként meghatározza a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmát, és azt az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

(2) A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam szakmai tartalma magában foglalja

a) a továbbképzéssel érintett szakmacsoport megnevezését,
b)
az adott szakmacsoport, szakképesítés vonatkozásában a kiemelt témaköröket,
c)
a továbbképzés formáját (távoktatás, jelenléti oktatás),
d)
a továbbképzést lezáró tudásszint felmérés formáját,
e)
a továbbképzés lefolytatásához szükséges felszerelést, és
f)
az előadókra vonatkozó követelményeket (képesítés, tudományos fokozat, gyakorlat).

(3) A kötelező szakmacsoportos továbbképzést legalább 15 óra időtartamban és az (1) bekezdés alapján közzétett szakmai tartalomnak megfelelően kell megszervezni úgy, hogy az azon való részvétellel – sikeres tudásszint felmérő teszt esetén – megszerezhető legyen 30 pont. A kötelező szakmacsoportos továbbképzés minden esetben magában foglalja a reanimációra vonatkozó továbbképzési elemet.

(4) A kötelező szakmacsoportos továbbképzés szervezője a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben anyagi támogatást gyógyszert vagy gyógyászati segédeszközt gyártó, illetve forgalmazó gazdálkodó szervezettől nem fogadhat el. A kötelező szakmacsoportos továbbképzés reklám vagy üzleti érdeket szolgáló programelemet nem tartalmazhat.

4. § (1) A felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzés ciklusokra bontott osztott alap-, illetve mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezők kötelező szakmacsoportos továbbképzésének szervezésére kizárólag a felsőoktatási intézmények orvos- és egészségtudományi karai jogosultak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével, az 1. melléklet szerinti szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos továbbképzését

a) a felsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai,
b)
a GYEMSZI, és
c)
a szakmacsoportos továbbképzések lefolytatására a (4) bekezdésben meghatározott akkreditáció útján jogosultságot szerzett
ca)
egészségügyi intézmények, valamint
cb)
iskolarendszerű egészségügyi szakképzést folytató intézmények – azokban a szakmacsoportokban, amelyekben képzést is szerveznek –

végzik.

(3) A továbbképzés szervezési jog megszerzésére irányuló kérelmet az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére évente két alkalommal, minden év március 31-ig és október 30-ig lehet benyújtani.

(4) A kötelező szakmacsoportos továbbképzés szervezésére való jogosultság (a továbbiakban: továbbképzés szervezési jog) odaítéléséről a Bizottság javaslatára a miniszter évente két alkalommal, május 31-ig és december 31-ig dönt.

(5) A továbbképzés szervezési jog megszerzésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a) azon tervezési statisztikai régió megnevezését, amelyben az intézmény a továbbképzés szervezési tevékenységet el kívánja látni,
b)
annak a szakmacsoportnak a megjelölését, amelyben az intézmény a kötelező továbbképzéseket szervezni kívánja,
c)
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésével kapcsolatos továbbképzési tevékenység bemutatását, mely bizonyítja a területen folytatott legalább 2 éves gyakorlatot,
d)
az intézmény által alkalmazott minőségbiztosítási rendszer leírását, és
e)
a továbbképzést végző szervezeti egység bemutatását, különös tekintettel a továbbképzés céljára rendelkezésre álló személyi, tárgyi, informatikai, oktatási feltételrendszerre – amely megfelel a célzott szakmacsoport 3. § (2) bekezdése szerinti szakmai tartalmában meghatározott előírásoknak –, valamint az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító feltételekre.

(6) A továbbképzés szervezési jog megszerzésére irányuló kérelemhez mellékelni kell:

a) kötelezettségvállalást a szakmacsoport tekintetében a szakmacsoportos továbbképzések legalább évenként egyszeri lebonyolítására,
b)
a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a továbbképzés gyakorlati részéhez szükséges tárgyi feltételeket önállóan vagy más természetes vagy jogi személyekkel történt megállapodás alapján biztosítja,
c)
a továbbképzésért közvetlenül felelős személyek végzettségét igazoló okiratokat, melyek igazolják
ca)
az egészségügyi szakoktató végzettséget,
cb)
az egészségügyi szaktanár végzettséget,
cc)
a felsőfokú egészségügyi szakképzettséget, és
d)
a kérelmező egységes szerkezetbe foglalt hatályos létesítő okiratát a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében nevesített felsőoktatási intézmény kivételével.

(7) A kötelező szakmacsoportos továbbképzés szervezésére jogosult intézmények névsorát a miniszter a minisztérium honlapján és a GYEMSZI a honlapján közzéteszi.

5. § (1) A kötelező szakmacsoportos továbbképzések lefolytatására való jogosultság meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 évre szól.

(2) A továbbképzés szervezési jogosultság megszűnik

a) az (1) bekezdés alapján meghatározott időtartam lejártával, valamint
b)
a továbbképzés szervezési jog visszavonásával.

(3) A miniszter visszavonja a továbbképzés szervezési jogot a Bizottság javaslata alapján, amennyiben a továbbképző hely

a) nem megfelelő minősítést kap a 13. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzés során, vagy
b)
nem felel meg a 3. § (2) bekezdése szerinti szakmai tartalomban foglalt feltételeknek.

(4) A (3) bekezdésben foglalt döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(5) A továbbképzési jog megszűnését a megszűnésétől számított legalább 6 hónap időtartamra a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

3. Szabadon választható elméleti továbbképzés

6. § (1) Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül:

a) a 7. § (2) bekezdése szerinti, minősített elméleti továbbképzési tanfolyam,
b)
a munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,
c)
a szakmai célú tanulmányút,
d)
az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység, és
e)
az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések minősítése előzetesen, az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti továbbképzések minősítése a 2. mellékletben foglaltak alapulvételével utólag történik.

7. § (1) Szabadon választható továbbképzést bármely gazdálkodó szervezet szervezhet.

(2) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabadon választható elméleti továbbképzések minősítését az ESZTT a Bizottság útján, felkért szakértők közreműködésével végzi.

(3) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékének elismerése akkor lehetséges, ha

a) azon legalább 5 előadás hangzik el, vagy
b)
az legalább 5 tananyagegység feldolgozásával távoktatási formában valósul meg.

(4) A (2) bekezdés szerinti minősítéshez szükséges adatokat a továbbképzés szervezője a továbbképzés időpontját legalább két hónappal megelőzően a 3. melléklet szerinti adatok közlésével jelentheti be a Bizottságnak.

(5) A (2) bekezdés szerinti minősítés szempontjait a Bizottság a minisztérium honlapján folyamatosan, naprakészen közzéteszi.

(6) A (2) bekezdésben foglalt minősítést követően a továbbképzés szervezője jogosult a rendezvényét minősített továbbképzésként hirdetni. A továbbképzés szervezője a továbbképzést a minősítéstől számított 2 évig jogosult minősített továbbképzésként megszervezni.

(7) A minősítés eredményéről a Bizottság 15 napon belül értesíti a GYEMSZI-t.

8. § (1) A 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzési forma esetén a továbbképzést szervező, a 6. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti továbbképzési forma esetén az egészségügyi szakdolgozó juttatja el a minősítéshez szükséges adatokat a GYEMSZI-hez.

(2) A 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti továbbképzést a GYEMSZI bonyolítja le. A szakdolgozó vizsgázási szándékát a GYEMSZI-nek jelenti be, aki tájékoztatja a vizsga helyéről és időpontjáról. A feladatlap kitöltésére a szakmai vizsgákhoz kapcsolódóan, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló jogszabályban meghatározott időszakban van mód.

(3) A 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti továbbképzés pontértékének elismerése akkor lehetséges

a) munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzési tevékenység esetén, ha
aa)
a munkahely vagy szervezeti egysége egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés végzésére akkreditált, és
ab)
a továbbképzésen egészségtudományi területen tudományos fokozattal rendelkező személy, az ápolási igazgató vagy az intézeti szakoktató üléselnökként, illetve előadóként részt vesz,
b)
szakmai célú tanulmányút esetén, ha
ba)
a továbbképzés a szakmai képzés biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező felsőoktatási intézményben, illetve oktató vagy gyakorló egészségügyi szolgáltatónál történik, és
bb)
a továbbképzésről kiállított írásos igazolás annak tematikáját is tartalmazza.

(4) A 6. § (1) bekezdés c)–e) pontja szerinti továbbképzések vonatkozásában a GYEMSZI az egészségügyi szakdolgozó által megszerzett továbbképzési pontokról a 13. § (3) bekezdése szerinti adattartalommal igazolást állít ki, amelyet – legkésőbb a továbbképzést követő 15. napon – megküld az egészségügyi szakdolgozónak.

9. § (1) Teljesítettnek minősül a továbbképzési időszak elméleti része annak, aki

a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a szakképesítésével összefüggő emeltszintű vagy felsőfokú szakképesítést szerez,
b)
a munkakör betöltésére jogosító szakképesítés után további, egészségtudományi alap- és mesterképzésben második vagy további oklevelet, bizonyítványt, PhD fokozatot szerez, vagy
c)
a továbbképzési időszak alatt a szakterületén oktatói, vizsgáztatói tevékenységet végez.

(2) A vizsgáztatói, oktatói tevékenységet a vizsga, illetve az oktatás szervezője igazolja.

(3) Teljesítettnek minősül a szabadon választott elméleti továbbképzési kötelezettsége annak, aki

a) a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott továbbképzés céljából megszervezett tanfolyamot végzett, vagy szakvizsgát tett, vagy
b)
a munkaköréhez más jogszabály alapján előírt továbbképzésen részt vett.

(4) Annak a szakdolgozónak az esetében, aki folyamatban lévő továbbképzési időszaka alatt szerez újabb, a folyamatban lévő továbbképzési időszakának megfelelő szakmacsoportba (szakmacsoportokba) nem tartozó szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

4. Gyakorlati továbbképzés

10. § (1) A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportnak (szakmacsoportoknak) megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.

(2) A gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. A munkáltató lehet a foglalkoztatástól függően a kérelmező jelenlegi vagy korábbi munkáltatója. Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a gyakorolt szakképesítés (szakképesítések) megnevezését és a gyakorlat időtartamát. A gyakorlat időtartamát a kérelmező foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén szerződés vagy a munkavégzés igazolására alkalmas és a gyakorlat időtartamát alátámasztó egyéb dokumentum igazolja.

(3) A továbbképzési pontok számításánál egy évnél rövidebb gyakorlati idő is figyelembe vehető, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a (2) bekezdés szerinti módon igazolja, hogy legalább két egymást követő hónapon át hazai vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben végzett egészségügyi tevékenységet. Az így teljesített gyakorlati idő értéke kéthavonként 3 pont.

(4) Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdés szerinti pontszám a teljes munkaidőhöz mérten, időarányosan kerül beszámításra.

(5) Aki a továbbképzési időszak alatt az (1), a (3) vagy a (4) bekezdés szerinti módon a szükséges 60 pontot nem szerezte meg, a gyakorlati rész teljesítését 1–3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont.

(6) Az Eütv. 110. § (3) bekezdése szerinti felügyeletet ellátó személy e tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult. A felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzés felügyeletéért legfeljebb két fő jogosult a meghatározott elméleti továbbképzési pontra.

11. § (1) Annak a továbbképzésre kötelezettnek, aki a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett egészségügyi tevékenységet és a külföldi államban az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és e rendelet szerinti gyakorlati továbbképzési kötelezettségét teljesítette, ennek – a továbbképzés elméleti részének teljesítésére az adott államban jogosult szerv által kiállított igazolással történő – igazolása esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül.

(2) Annak a továbbképzésre kötelezettnek, aki a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett egészségügyi tevékenységet, azonban a külföldi állam joga alapján kötelező elméleti továbbképzésen nem vett részt, a gyakorlati továbbképzés e rendelet szerinti igazolása, valamint a szakképesítésének megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítése esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt igazolásokat elismerés céljából a GYEMSZI részére kell benyújtani.

5. A továbbképzések nyilvántartása, közzététele, ellenőrzése, a továbbképzési pontok nyilvántartása

12. § (1) A kötelező szakmacsoportos továbbképzéseket az e rendelet szerint továbbképzésre jogosult intézmények legalább két hónappal a továbbképzés megkezdése előtt – nyilvántartásba vétel céljából – bejelentik a GYEMSZI-nek. A bejelentésnek a 3. melléklet szerinti adatokat kell tartalmaznia.

(2) A kötelező szakmacsoportos, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzéseket a GYEMSZI nyilvántartásba veszi, és

a) a továbbképzés szervezőjét a nyilvántartási számról,
b)
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt a nyilvántartási számról, valamint a 3. melléklet szerinti adatokról

értesíti. A GYEMSZI a nyilvántartásba vett továbbképzéseket a honlapján közzéteszi. A nyilvántartás a 3. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.

(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett továbbképzéseket a MESZK a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

13. § (1) A továbbképzés szervezője köteles a továbbképzési programot az oktatási évhez igazodóan az érintettek számára hozzáférhető formában közzétenni.

(2) A MESZK az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § k) pontjában foglaltak alapján folyamatosan ellenőrzi, figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a továbbképző helyeket és a továbbképző helyek által lefolytatott képzési programok minőségét. A MESZK az általa lefolytatott utólagos értékelésről szóló beszámolót minden naptári negyedév végégig megküldi a Bizottság részére.

(3) A továbbképzés szervezője – legkésőbb a továbbképzést követő 15. napon – a programon való részvételért járó pontértékről aláírásával ellátott igazolást ad a résztvevőnek. Az igazolás tartalmazza:

a) a résztvevő
aa)
természetes személyazonosító adatait,
ab)
működési, ennek hiányában alapnyilvántartási számát,
ac)
szakképesítését (szakképesítéseit),
b)
a továbbképzés szervezőjének nevét,
c)
a továbbképzés
ca)
helyét,
cb)
idejét,
cc)
címét,
cd)
nyilvántartási számát,
ce)
típusát (kötelező, szabadon válaszható), és
d)
a továbbképzés teljesítésével megszerzett pontértéket.

(4) A továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül a továbbképzés szervezője összesített kimutatást készít, feltüntetve a (3) bekezdés szerinti adatokat, és azt elektronikus úton megküldi a GYEMSZI-nek

14. § (1) Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását a GYEMSZI végzi.

(2) A GYEMSZI a továbbképzésre kötelezetteknek az egyes továbbképzési formákban szerzett pontjait folyamatosan nyilvántartja, és az adott szakmacsoport (szakmacsoportok) szerinti szakképesítés (szakképesítések) tekintetében teljesített továbbképzésekről folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal elektronikus úton értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet.

(3) A működési nyilvántartást vezető szerv a (2) bekezdés szerinti értesítés megérkezését követő 30 napon belül a honlapján hozzáférhetővé teszi a továbbképzésre kötelezett számára a működési nyilvántartásban szereplő szakképesítése (szakképesítései) tekintetében a továbbképzési kötelezettsége teljesítésére vonatkozó adatokat.

(4) Egy továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 25 – a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett – elméleti továbbképzési pont vihető át. A következő továbbképzési időszakba átvitt pontszám szabadon választható elméleti továbbképzési pontként kerül jóváírásra. A továbbképzésre kötelezett a következő továbbképzési időszakba átvinni szándékozott továbbképzési pontokról a többlet-pontszerző továbbképzési időszak lezárásakor írásban értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet.

(5) A pontérték meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a továbbképzést szervező a pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni.

6. A továbbképzés támogatása

15. § A továbbképzési időszak alatt – az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem-konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések kivételével – egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzésre kötelezett számára térítésmentes, amelyre vonatkozó költségvetési támogatás a továbbképzés szervezésére jogosult intézmény részére utólag kerül biztosításra.

7. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

17. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési tartalmakat a miniszter első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül teszi közzé.

(2) A 14. § (4) bekezdésében foglaltakat az e rendelet hatálybalépését követően megkezdődött továbbképzési időszakok lejártakor lehet első alkalommal alkalmazni.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési időszakok vonatkozásában az e rendeletben foglaltakat a (4)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően pontértékeléssel ellátott, az egészségügyi szakdolgozó által teljesített tanfolyamok pontértéke e rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra.

(5) Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából e rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt az e rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia.

(6) Az e rendelet hatálybalépésekor az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában nem szereplő, egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző természetes személy a működési nyilvántartásába történő felvételét e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kérelmezi.

18. §

1. melléklet a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelethez

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1.1. Általános ápoló

1.2. Általános ápoló és általános asszisztens

1.3. Általános asszisztens (52)

1.4. Általános betegápoló

1.5. Általános rendelőintézeti asszisztens

1.6. Általános rendelőintézeti asszisztens – csecsemő és gyermekgondozó

1.7. Ápolási asszisztens (31)

1.8. Ápolási asszisztens (33)

1.9. Ápoló (54)

1.10. Ápoló (BSc)

1.11. Ápoló (főiskolai végzettség)

1.12. Bőr-, nemibeteg gondozó

1.13. Diabetológiai szakápoló (54)

1.14. Diabetológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

1.15. Diplomás ápoló

1.16. Egészségügyi asszisztens (52)

1.17. Egészségügyi gyakorlatvezető (54)

1.18. Egészségügyi gyakorlatvezető (71)

1.19. Egészségügyi gyermekotthoni gondozó

1.20. Egészségügyi szakoktató

1.21. Egészségügyi szaktanár (egyetemi végzettség)

1.22. Egészségügyi tanár

1.23. Egyetemi okleveles ápoló

1.24. Felnőtt szakápoló

1.25. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló (54)

1.26. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló (54)

1.27. Geriátriai szakápoló

1.28. Geriátriai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

1.29. Gyakorló ápoló (52)

1.30. Hospice szakápoló (54)

1.31. Hospice szakápoló és koordinátor (klinikai szakápoló) (54)

1.32. Ideg-elme ápoló

1.33. Körzeti ápoló

1.34. Körzeti közösségi szakápoló (54)

1.35. Körzeti-közösségi szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

1.36. Légzésfunkciós asszisztens

1.37. Légzésfunkciós és sportegészségügyi asszisztens

1.38. Légzőszervi szakápoló (54)

1.39. Nefrológiai szakápoló

1.40. Nefrológiai szakápoló (54)

1.41. Nefrológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

1.42. Okleveles ápoló (egyetemi végzettség)

1.43. Okleveles ápoló (MSc)

1.44. Onkológiai asszisztens

1.45. Onkológiai szakápoló

1.46. Onkológiai szakápoló (54)

1.47. Onkológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

1.48. Osztályvezető ápoló

1.49. Osztályvezető ápoló/asszisztens

1.50. Pszichiátriai ápoló

1.51. Pszichiátriai ápoló és gondozó

1.52. Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

1.53. Pszichiátriai szakápoló (54)

1.54. Pulmonológiai asszisztens

1.55. Pulmonológiai szakápoló

1.56. Pulmonológus-allergológus asszisztens

1.57. Pulmonológus-allergológus szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

1.58. Segédápoló (felnőtt)

1.59. Szakgondozó

1.60. Szakgondozó (bőr-nemibeteg)

1.61. Szakgondozó (onkológiai)

1.62. Szakgondozó (onkológiai-tüdőbeteg)

1.63. Szakgondozó (tüdőbeteg)

1.64. Üzemápoló

1.65. Üzemi ápoló

1.66. Üzemi ápoló/Foglalkozás-egészségügyi ápoló

2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

2.1. Ápoló (BSc)

2.2. Ápoló (főiskolai végzettség)

2.3. Csecsemő- és gyermekápoló

2.4. Csecsemő- és gyermekápoló (54)

2.5. Csecsemő- és gyermekápoló és gondozó

2.6. Csecsemő- és gyermekgondozó

2.7. Csecsemő- és kisgyermekgondozó (54)

2.8. Diplomás ápoló

2.9. Egészségügyi gyermekotthoni gondozó

2.10. Egyetemi okleveles ápoló

2.11. Gyermek ideg-elmeápoló és gondozó

2.12. Gyermekápoló

2.13. Gyermekápoló és gondozó

2.14. Okleveles ápoló (egyetemi végzettség)

2.15. Okleveles ápoló (MSc)

2.16. Segédápoló (gyermek)

3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

3.1. Aneszteziológiai asszisztens

3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens

3.3. Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

3.4. Betegkísérő (33)

3.5. EKG asszisztens

3.6. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54)

3.7. Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54)

3.8. Gyermek-intenzív terápiás szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

3.9. Intenzív betegellátó szakápoló

3.10. Intenzív betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

3.11. Intenzív betegellátó szakasszisztens

3.12. Intenzív terápiás ápoló

3.13. Intenzív terápiás szakasszisztens

3.14. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (54)

3.15. Kardiológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

3.16. Mentőápoló

3.17. Mentőápoló (52)

3.18. Mentőtiszt

3.19. Mentőtiszt (BSc)

3.20. Mentőtiszt (középfokú)

3.21. Sürgősségi szakápoló (54)

3.22. Újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló

3.23. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló

3.24. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens

4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT

4.1. Általános laboratóriumi asszisztens

4.2. Analitikus szakasszisztens

4.3. Boncmester

4.4. Boncmester (31)

4.5. Boncmester (33)

4.6. Boncmester (52)

4.7. Citológiai asszisztens

4.8. Citológiai szakasszisztens

4.9. Citológiai szakasszisztens (54)

4.10. Citológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

4.11. Egészségügyi laboráns (31)

4.12. Elektronmikroszkópos szakasszisztens (54)

4.13. Elektronmikroszkópos szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

4.14. Haematológiai asszisztens

4.15. Haematológiai és transzfúziós asszisztens

4.16. Haematológiai szakasszisztens

4.17. Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens (54)

4.18. Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens (54)

4.19. Hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

4.20. Hisztotechnikai asszisztens

4.21. Humángenetikai szakasszisztens (54)

4.22. Humángenetikai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

4.23. Kémiai laboratóriumi szakasszisztens (54)

4.24. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

4.25. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

4.26. Kórbonctani elektronmikroszkópos szakasszisztens

4.27. Kórbonctani hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens

4.28. Mikrobiológiai szakasszisztens (54)

4.29. Mikrobiológiai-laboratóriumi szakasszisztens

4.30. Mikrobiológiai-laboratóriumi szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

4.31. Okleveles klinikai laboratóriumi kutató (MSc)

4.32. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

4.33. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (55)

4.34. Orvosi kutatólaboratóriumi analitikus

4.35. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

4.36. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc)

4.37. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens (54)

4.38. Szövettani asszisztens

4.39. Szövettani laboratóriumi asszisztens

4.40. Transzfúziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT

5.1. Általános és vasc. ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

5.2. CT, MRI szakasszisztens (54)

5.3. Diagnosztikai képalkotó

5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)

5.5. Diagnosztikai technológus (55)

5.6. Intervenciós szakasszisztens (54)

5.7. Izotópasszisztens (52)

5.8. Izotóp-laboratóriumi asszisztens

5.9. Képalkotó diagnosztikai analitika

5.10. Képi diagnosztikai asszisztens (54)

5.11. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55)

5.12. Nukleáris medicina szakasszisztens (54)

5.13. Okleveles radiográfus (MSc)

5.14. Radio-farmakológiai szakasszisztens

5.15. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

5.16. Radiográfus (52)

5.17. Röntgenasszisztens

5.18. Röntgenasszisztens (52)

5.19. Röntgen-műtős szakasszisztens

5.20. Röntgen-műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

5.21. Sugárterápiás szakasszisztens (54)

5.22. Szonográfus szakasszisztens (54)

5.23. Szülészeti-nőgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

6. ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA SZAKMACSOPORT

6.1. Audiológiai asszisztens

6.2. Audiológiai szakasszisztens (54)

6.3. EEG asszisztens

6.4. EEG asszisztens, szakasszisztens

6.5. EEG szakasszisztens (54)

6.6. Hallásakusztikus (54)

6.7. Klinikai elektrofiziológiai asszisztens (54)

6.8. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens

6.9. Légzésfunkciós asszisztens

6.10. Optometrista

6.11. Optometrista – látszerész

6.12. Szemészeti asszisztens

6.13. Szemészeti szakasszisztens

6.14. Szemészeti szakasszisztens (54)

7. FOGÁSZATI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

7.1. Fogász

7.2. Fogászati asszisztens

7.3. Fogászati asszisztens (52)

7.4. Fogműves

7.5. Fogorvosi asszisztens

7.6. Fogorvosi asszisztens, szájhigiénikus

7.7. Fogtechnikus

7.8. Fogtechnikus (54)

7.9. Klinikai fogászati higiénikus

7.10. Klinikai fogászati higiénikus (54)

7.11. Vizsgázott fogász

8. GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

8.1. Gyógyszerellátási szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

8.2. Gyógyszergazdálkodó szakasszisztens

8.3. Gyógyszerkiadó szakasszisztens

8.4. Gyógyszerkiadó szakasszisztens (54)

8.5. Gyógyszertári analitikus szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

8.6. Gyógyszertári asszisztens

8.7. Gyógyszertári asszisztens (52)

9. MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA SZAKMACSOPORT

9.1. DSGM szakgyógytornász

9.2. Fizikoterápiás asszisztens

9.3. Fizioterápiás asszisztens

9.4. Fizioterápiás asszisztens (52)

9.5. Fizioterápiás szakasszisztens (54)

9.6. Fürdősmasszőr

9.7. Gyógymasszőr

9.8. Gyógymasszőr (52)

9.9. Gyógytornász

9.10. Gyógytornász (középfokú)

9.11. Gyógytornász-fizioterapeuta (BSc)

9.12. Gyógyúszás foglalkoztató (53)

9.13. Gyógyúszás foglalkoztató (54)

9.14. Manuálterapeuta (Gyógytornász)

9.15. Masszőr (fürdős) (31)

9.16. Masszőr (fürdős) (33)

9.17. Masszőr (gyógy) (51)

9.18. Masszőr (sport) (51)

9.19. Sportmasszőr

9.20. Sportmasszőr (52)

10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

10.1. Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens

10.2. Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

10.3. Endoszkópos szakasszisztens (54)

10.4. Gipszmester (33)

10.5. Műtéti asszisztens (52)

10.6. Műtéti szakasszisztens (54)

10.7. Műtős asszisztens

10.8. Műtős szakasszisztens

10.9. Műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

10.10. Műtőssegéd

10.11. Műtőssegéd (31)

10.12. Műtőssegéd (33)

10.13. Műtőtechnikus (52)

11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

11.1. Szülésznő

11.2. Szülésznő (54)

11.3. Szülésznő (55)

11.4. Szülésznő (BSc)

12. VÉDŐNŐI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT

12.1. Okleveles védőnő (egyetemi végzettség)

12.2. Védőnő

12.3. Védőnő (BSc)

12.4. Védőnő (középfokú)

13. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT

13.1. Egészségfejlesztési szakember MSc

13.2. Egészségőr

13.3. Egészségőr-fertőtlenítő

13.4. Egészségőr-fertőtlenítő (31)

13.5. Egészségügyi gázmester

13.6. Egészségügyi gázmester (51)

13.7. Egészségügyi gázmester (52)

13.8. Egészségügyi gázmester (kártevőirtó)

13.9. Egészségügyi kártevőírtó szakmunkás (31)

13.10. Egészségügyi kártevőirtó-fertőtlenítő (31)

13.11. Epidemiológiai szakápoló (54)

13.12. Epidemiológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

13.13. Fertőtlenítő

13.14. Fertőtlenítő sterilező (31)

13.15. Katonai higiénikus

13.16. Környezet- és foglalkozásegészségügyi szakember (MSc)

13.17. Közegészségügyi felügyelő

13.18. Közegészségügyi-járványügyi ellenőr

13.19. Közegészségügyi-járványügyi ellenőr (középfokú)

13.20. Közegészségügyi-járványügyi felügyelő

13.21. Népegészségügyi ellenőr (BSc)

13.22. Népegészségügyi felügyelő (egyetemi végzettség)

13.23. Népegészségügyi felügyelő MSc

14. EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT SZAKMACSOPORT

14.1. Egészségbiztosítási szak

14.2. Egészségügyi menedzser (54)

14.3. Egészségügyi menedzser (felsőfokú)

14.4. Egészségügyi operátor (52)

14.5. Egészségügyi operátor (54)

14.6. Egészségügyi projektmenedzser

14.7. Egészségügyi szervező (BSc)

14.8. Egészségügyi ügyvitelszervező

14.9. Informatikus egészségügyi menedzser

14.10. Intézetvezető

14.11. Kórházvezető ápoló

14.12. Okleveles egészségügyi menedzser (MSc)

15. REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ SZAKMACSOPORT

15.1. Addiktológiai konzultáns

15.2. Egészségügyi rehabilitációs menedzser

15.3. Fülilleszték-készítő

15.4. Fülilleszték-készítő (52)

15.5. Fülilleszték-készítő (54)

15.6. Fűzőkészítő

15.7. Fűzőkészítő (kötszerész)

15.8. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó (54)

15.9. Gyógyászati segédeszköz készítő

15.10. Gyógyfoglalkoztató (54)

15.11. Gyógyfoglalkoztató segédasszisztens

15.12. Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens

15.13. Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

15.14. Okleveles egészségpszichológus (MSc)

15.15. Okleveles egészségügyi szociális munkás (MSc)

15.16. Okleveles rehabilitációs szakember (MSc)

15.17. Ortopédiai cipész

15.18. Ortopédiai cipész (33)

15.19. Ortopédiai eszközkészítő (51)

15.20. Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

15.21. Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (33)

15.22. Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (51)

15.23. Ortopédiai műszerész

15.24. Ortopédiai műszerész (33)

15.25. Ortopédiai műszerész (51)

15.26. Ortopédiai technikus (52)

15.27. Ortoptikai asszisztens

15.28. Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló (klinikai szakápoló) (54)

15.29. Rehabilitációs tevékenység terapeuta (54)

16. DIETETIKAI SZAKMACSOPORT

16.1. Diétás segédasszisztens

16.2. Diétásnővér (középfokú)

16.3. Dietetikus

16.4. Dietetikus (BSc)

16.5. Élelmezési menedzser (54)

16.6. Élelmezésvezető

16.7. Élelmezésvezető (52)

16.8. Okleveles táplálkozástudományi szakember (MSc)

17. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT SZAKMACSOPORT

17.1. Akupresszúra

17.2. Alternatív mozgás és masszázs terápia

17.3. Életmód tanácsadás és terápia

17.4. Reflexzóna terápia

17.5. Alternatív fizioterápiás módszerek

17.6. Bioenergetikát alkalmazó módszerek

17.7. Fitoterápia

17.8. Fülakupunktúrás addiktológiai eljárások

17.9. Kineziológiai módszerek

17.10. Szemtréning eljárások

2. melléklet a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelethez

Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek (továbbképzési pontok)

1. Elméleti továbbképzési tanfolyamok

1.1. Minősített szabadon választható tanfolyamon való részvétel 10–20 pont.

1.2. Más szakmacsoport számára kötelezőnek meghirdetett, a résztvevőnek szabadon választhatónak minősülő tanfolyamon való részvétel 10 pont, írásbeli vizsgával történő befejezés esetén 20 pont. Sikertelen tudásszint felmérő teszt esetén a tanfolyami részvétel pontszáma 10 pont.

1.3. Adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása 20 pont.

2. Intézményen belül szervezett továbbképzési formák

Rendszeresen szervezett oktatási rendezvény, folyóirat referálás.

2.1. Intézményen belül szervezett minősített, szabadon választható továbbképzésnek minősülő továbbképzésen való részvétel alkalmanként 2 pont.

2.2. Előadástartás vagy referálás esetén alkalmanként 3 pont.

A legmagasabb elismerhető pontérték 5 év alatt 15 pont.

3. Szakmai célú tanulmányút

3.1. 1 hónapnál rövidebb tanulmányút 10 pont.

3.2. 1 hónapos tanulmányút 15 pont.

3.3. 1 hónapot meghaladó tanulmányút esetén minden további hónap 1 pont.

Legmagasabb adható pontérték évente 20 pont.

4. Tudományos tevékenység

4.1. Elfogadott vagy megjelent tudományos közlemény lektorált folyóiratban első szerzőként 15 pont, társszerzőként 10 pont.

4.2. Lektorált folyóiratban megjelent referátum 10 pont.

4.3. Impakt faktorral rendelkező folyóiratban elfogadott vagy megjelent közlemény első szerzőként 30 pont, társszerzőként 20 pont.

4.4. Előadás tartása

4.4.1. Kötelező szakmacsoportos továbbképzésen 10 pont.

4.4.2. Minősített szabadon választható továbbképzésen 5 pont.

4.4.3. Nemzetközi konferencián vagy kongresszuson idegen nyelven 20 pont.

4.5. Poszter bemutatása

4.5.1. Minősített szabadon választható továbbképzésen szerzőnként 10 pont.

4.5.2. Nemzetközi konferencián vagy kongresszuson idegen nyelven szerzőnként 15 pont.

4.6. Tudományos szakkönyv, tankönyv írása

4.6.1. Fejezetenként 30 pont.

4.6.2. Társszerzőként 15 pont.

4.6.3. Szerkesztőként 30 pont.

4.7. Egyetemi, főiskolai vagy szakképzésben résztvevő, akkreditált intézmény számára írt jegyzet, távoktatási anyag készítése

4.7.1. Fejezetenként 20 pont.

4.7.2. Társszerzőként 10 pont.

4.7.3. Szerkesztőként 20 pont.

3. melléklet a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelethez

Az elméleti továbbképzés minősítéséhez szükséges adatok

1. A továbbképzés címe

2. A továbbképzés formája

3. A továbbképzés célcsoportja

4. A továbbképzés részletes szakmai tartalma

5. A továbbképzés előadói

6. A továbbképzés szervezője és annak elérhetősége

7. A továbbképzés helye

8. A továbbképzés ideje

9. A továbbképzés díja

10. Tudásszint felmérő teszt esetén annak módja

11. A jelentkezés határideje

12. A jelentkezés helye


Hatályos: 2012.01.01 -
Forrás: www.magyarorszag.hu


Utolsó módosítás: 2012. május 1., kedd, 21:30